Chakratoning Meditation med Kristallskålar 4/2, 29/4, 27/5 2023

Morgon Chakrayoga & Chakratoning Meditation med Kristallskålar

med Repanse Lejonhjärta

Lördag4/2, 29/4, 27/5  2023  kl 9-12

Plats: Timmermansgatan 48, Skillinge

For English Scroll down.

Vi värmer upp kroppen med mjuka rörelser och ljud, hittar djup avslappningen. Mediterar och förbinder oss med moder jord, går igenom varje chakra. Tonar, andas, gör rörelser och självhealing. Tillsammans med stärkande affirmationer och kristallskålarnas ljud och vibrationer skapas ett helande utrymme. En bra start på morgonen som fyller på din energi och frigör blockeringar och rädslor. Röstens tonande och Kristallskålarnas vibrationer, stärker energin i kroppens celler och bidrar till att stärka ditt immunförsvar, välbefinnande, avslappning, livsenergi och glädje.

Tillgängligt: 10 vita eko ull yogamattor, 10 röda meditations kuddar flower of life, 10 rosa avkopplande kuddar, 10 vita eko ullfiltar.
Glas och vatten.
Badrum/omklädningsrum tillgängligt.

Vad du kommer att lära dig:
En daglig morgon ritual du kan ta med dig för att fortsätta dagligen.

Övningar från:
Chakra yoga.
Kundaliniyoga.
Yin yoga.
Chakrahealing för att släppa energiska blockeringar för att få mer flöde i livet.
Chakratoning med röst & Kristallskålar.
Qigong.
Befriande andningsarbete.
Bodywork, få styrka i kroppen.
Yoga Sol hälsning.
Tacksamhetsövning.
Affirmationer & Visualiseringar till styrka fokus & mål.
Släpp känslor genom Eft tapping, do in, selfcare, selfhealing.
Gruppdynamik, stärka förbindelserna i gruppen för att arbeta som ett team i synkronicitet & intuitivt flöde.

Några olika verktyg varje klass som att fokusera på olika chakran, några upprepningar under de olika klasserna.

Hur du kan känna dig efter en morgonträning:
Avslappnad, energifylld, släppte spänningar och känslor, fridfull, starkare kroppstonus och medvetenhet, mer jordad, hjärtat centrerat i dig själv, mer motiverad att börja dagen. Fokuserat sinne med ett tydligt mål att manifestera din dag med enklare.
Känner mer tillit, självförtroende och självkärlek.
Stärkt energikropp och immunförsvar.

Jag är ingen traditionellt utbildad yogalärare. Men jag lär ut chakrayoga med övningar från kundaliniyoga, yinyoga, qigong, chakratoning, chakrahealing, knackning, affirmationer, övningar för att stärka kroppen. Jag har lärt mig några delar av min lärare i Befriad röst & fysisk teaterträning. Han har skapat en speciell form av chakrayoga med chakratoning. Jag har fortsatt att utveckla övningarna och lagt till mer i min egen undervisning.

Yoga är ett ord på sanskrit som betyder: Union, helhet, harmoni, att utveckla en harmonisk koppling mellan kropp, sinne & själ.
Och innebörden av yoga är definitivt vad jag lär ut.

Välkommen!

Om Repanse:

Intuitiv Helare, Gudomligt språkrör, Andlig vägledare (medial) och Själavårdare, Naturterapeut, Hälsocoach, Biodynamisk massör, Storyteller, Sångare, Musiker, Låtskrivare, Bästsäljande Författare, Konstnär, Dansledare i Helig Helande dans, Första Hjälpare till psykisk hälsa. Kursledare i Heliga Helande cirklar, självläkande, självkännedom, personlig och andlig utveckling, intuitions utveckling, kreativitets befriande.

Mer information om sociala medier, behandlingar och kurser med Repanse:

Linktree: linktr.ee/repanselejonhjarta

Facebook sida: Den Helande Människan

Facebook grupp: Den Helande Människan

Instagram: repanse333

Youtube: Repanse Lejonhjärta SACRED HEALING SONGS

Repanse Lejonhjärta DEN HELANDE MÄNNISKAN

På eventet finns möjlighet att köpa produkter till försäljning:

Tvål, Kropssmör, Stearinljus m.m.

Eldfödd böcker, en multiförfattarbok som Repanse är medförfattare i.

Hårpinne med kristaller.

Chakrabalanserande Kristallsmycken.

Healingtavlor.

Skriv gärna ett sms eller mejl för att beställa.
Mer info under försäljning på hemsidan www.denhelandemanniskan.se

Vägbeskrivning: Från Simrishamn kommer du till Skillinge rondell, kör rakt fram på Hobyvägen, sväng sedan vänster till Tullgatan. Kör rakt fram, sväng vänster på Seymors väg där du ser skillinge busshållplats. Parkera där på parkeringsplatserna till vänster. Promenera 3 minuter till Timmermansgatan 48. Gå mittemot busshållplatsen till Stora nygatan och gå rakt fram tills du ser skylten Timmermansgatan 10-48. Där är nr 48 på vänster sida i korsningen, bakom häcken. Google maps: Timmermansgatan 48, Skillinge. Kom en kvart innan så vi kan börja i tid!

Vid frågor: Repanse, Ring 0414-30141 / Sms 0709-943669
Email: info@denhelandemanniskan.se

Anmälan:  Boka direkt, betalning med Qliro (delbetalning är möjlig), kort, friskvårds bidrag, presentkort eller swish.  Max 9 deltagare, så boka nu för att säkra din plats!

Pris: 555 .- inklusive ekologisk fika.

 

In English:

Morning Chakra Yoga & Chakra Toning Meditation with Crystal Bowls

with Repanse Lionheart

Saturday 4/2, 29/4, 27/5  2023  at 9-12

Location: Timmermansgatan 48, Skillinge

We warm up the body with soft movements and sounds, find deep relaxation. Meditating and connecting with mother earth, going through each chakra. Toning, breathing, making movements and self-healing. Together with empowering affirmations and the sounds and vibrations of the crystal bowls create a healing space. A good start to the morning that replenishes your energy and releases blockages and fears. The intonation of the voice and the vibrations of the Crystal Bowls, strengthen the energy in the body’s cells and contribute to strengthening your immune system, well-being, relaxation, life energy and joy.

Availible: 10 white eco whool yoga mats, 10 red meditation pillows flower of life, 10 pink relaxing pillows, 10 white eco whool blankets.
Glasses and water.
Bathroom / Changing room availible.

What you will learn:
A daily morning practice you can take with you to continue dayily.

Exercises from:
Chakra yoga.
Kundalini yoga.
Yinyoga.
Chakrahealing to release energetic blockages to get more flow in life.
Chakra toning with voice & Crystalbowls.
Qigong.
Liberating breathwork.
Bodywork, gaining strength in your body.
Yoga Sungreeting.
Gratefulness practice.
Affirmations & Visualisations to strenghten focus & goal.
Release emotions through Eft tapping, do in, selfcare, selfhealing.
Groupdynamic, strengthen connections in the group to work as a team in syncronisity & intiitive flow.

Some different tools every class as focusing on different chakras, some repetition during the different classes.

How will you feel after a morning practice:
Relaxed, energized, released tension & emotions, peaceful, stronger body tonus & awareness, more grounded, heart centered in yourself, more motivated to start the day. Focused mind with a clear goal of manifesting your day with more ease.
Feeling more trust, selfconfident & selflove.
Strenghtened energy body & immune system.

I am not a traditional educated yoga teacher. But I teach chakra yoga with exercices from kundaliniyoga, yinyoga, qigong, chakra toning, chakra healing, tapping, affirmations, exercises to strengthen the body. I have learned some part from my teacher in Liberated voice & physical theater training. He have created a special form of chakra yoga with chakratoning. I have continued to evolve the exercises and added more to it to my own teaching.

Yoga is a word in Sanskrit that means: Union, Wholeness, harmony, to evolve a harmonious connection between body, mind & soul.
And the meaning of yoga is defenitly what I am teaching.

Welcome!

About Repanse:

Intuitive Healer, Divine Channeler, Spiritual Guide and Soul Keeper, Natureterapeut, Health Coach, Biodynamic Massage Therapist, Storyteller, Singer, Musician, Songwriter, Best Selling Author, Artist, Sacred Healing Dance Dance Leader, Mental Health First Aider. Course leader in Sacred Healing Circles, self-healing, self-awareness, personal and spiritual development, development of intuition, liberation of creativity.

More information about social media, treatments and courses with Repanse:

Linktree: linktr.ee/repanselejonhjarta

Facebook page: Den Helande människan

Facebook group: Den Helande människan

Instagram: repanse333

Youtube: Repanse Lejonhjärta SACRED HEALING SONGS

Repanse Lejonhjärta DEN HELANDE MÄNNISKAN

At the event, it is possible to buy products for sale:

Soap, body butter, candles, etc.

Eldfödd (Fire-born) books, a multi-authored book in which Repanse is a co-author.

Hair stick with crystals.

Chakra Balancing Crystal Jewelry.

Healing boards.

Please send an SMS or email to order.
More info during sale on the website www.denhelandemanniskan.se

Directions: From Simrishamn you come to the Skillinge roundabout, drive straight ahead on Hobyvägen, then turn left onto Tullgatan. Drive straight ahead, turn left on Seymors väg where you see the shillinge bus stop. Park there in the parking spaces on the left. Walk 3 minutes to Timmermansgatan 48. Go opposite the bus stop to Stora nygatan and walk straight ahead until you see the sign Timmermansgatan 10-48. There is No. 48 on the left side of the crossing, behind the hedge. Google maps: Timmermansgatan 48, Skillinge. Come a quarter of an hour early so we can start on time!

For questions: Repanse, Call 0414-30141 / SMS 0709-943669
Email: info@denhelandemanniskan.se

Registration:  Book directly, payment with Qliro (partial payment is possible), card, wellness contribution, gift card or swish. Max 9 participants, so book now to secure your place!

Price: 555 .- including organic coffee.