Sacred Soundhealing Journey through the 4 Elements, Retreat 5/8 2023

Sacred Soundhealing Journey Retreat with Crystalbowls & Song, through the 4 Elements

Saturday 5/8  2023   at 10-20:00

With Ishtur Eagle Heart, Repanse Lionheart Swansong Morningstar & Dorte Schweitz.

Place: Timmermansgatan 48, Skillinge, Österlen

Sacred Soundhealing Journey with Crystalbowls,
Voiceimprovisation, Lightlanguage,
Sacred healing songs by Repanse. Guided meditation, breathwork, bodywork, dance to live musik.

Read more in English: scroll down.

 

Helig Ljudhealing resa med kristallskålar

med Ishtur Eagle Heart & Repanse Lejonhjärta Svansång Morgonstjärna & Dorte Schweitz.

Lördag 5/8  2023   kl. 10-20.00

Plats: Timmermansgatan 48, Skillinge

 

Helig Ljudhealing resa med kristallskålar,
Röstimprovisation, Lightlanguage,
Heliga helande sånger av Repanse. Guidad meditation, andningsarbete, kroppsarbete, dans till levande musik.

Vi värmer upp kroppen med mjuka rörelser och ljud, hittar djupavslappningen. Mediterar och förbinder oss med moder jord, går igenom varje chakra med kristallskålarnas olika vibrationer. Kristallskålarnas ljud och vibrationer tillsammans med guidad meditation, röstimprovosation och lightlanguage, skapar ett helande utrymme. Fyller på din energi och frigör blockeringar och rädslor. Röstens tonande och Kristallskålarnas vibrationer, stärker energin i kroppens celler och bidrar till att stärka ditt immunförsvar, välbefinnande, avslappning, livsenergi och glädje.

Program:
Kl 10-12 One Heart Circle.
Skapa hjärtmandala med blommor och intention med böner. Ljudhealing med Ishtur & Repanse.
Cirkeldelande.

Kl 12-14 Sopplunch & bröd. Avslappning.

Kl 14-16.30
Rörelse med eurytmi och ljud med Dorte. ca 30 min

Hjärtats dans ceremoni genom de fyra elementen, till levande musik och Repanse sånger. Ca 90 min

Kroppsscanning Avslappning yoga nidra ca 30 min.

16.30- 18 Kvällsmat och förbereda för eldceremoni.

Kl 18-20 Eldceremoni vid havet.

Storytelling sång och musik med Ishtur och Repanse.

Öppet delande och medskapande för deltagarna med dikt, sång, musik, berättelser.

Avslutande Sharing och stängning av den heliga cirkeln. Ca 30 min.

 

Om Ishtur Eagleheart:

Ishtur Martin Andensson är en  Schamansk intuitiv healer, sacred Sound musiker och berättare. Trumbyggare och skapare av schamanska verktyg. Han leder olika ceremonier kring Månens faser, årshjulets fyra stora högtider och hjärtcirklar.

 

Om Dorte Schweitz:

Biodynamisk massör, har jobbat på Vidarkliniken med Rytmisk massage.Vedic Art lärare. Eurytmist (en rörelsekonst som stärker kroppens självläkande krafter, rumsmedvetenhet, intuition, samspelet med rörelse, ljud och djurkretsens stjärnbilder). Har jobbat som förskolelärare och personlig assistent. Intuitiv Healer & Vaken Andlig Vägledare.

 

Om Repanse Lejonhjärta Svansång Morgonstjärna:

Intuitiv Shamansk Helare, Yamura Reiki Prästinna, Gudomligt språkrör, Andlig vägledare och Själavårdare,
Naturterapeut, Hälsocoach, Biodynamisk massör, Storyteller, Sångare, Musiker, Låtskrivare,
Författare, Konstnär, Kursledare i Helig Helande Cirkeldans, Första Hjälpare till psykisk hälsa.
Kursledare i självläkande, självkännedom, personlig och andlig utveckling, intuitions utveckling,
kreativitets befriande, cirkeldelande, meditation, healing, röstarbete, rörelse, läkande målande,
läkande skrivande.

Mer information om sociala medier, behandlingar och kurser med Repanse:

Facebook sida: Den Helande Människan

Facebook grupp: Den Helande Människan

Instagram: repanse333

Youtube: Repanse Lejonhjärta SACRED HEALING SONGS

Repanse Lejonhjärta DEN HELANDE MÄNNISKAN

På eventet finns möljighet att köpa produkter till försäljning:

Tvål, Kropssmör, Stearinljus m.m.

Eldfödd böcker, en multiförfattarbok som Repanse är medförfattare i.

Hårpinne med kristaller.

Chakrabalanserande Kristallsmycken.

Healingtavlor.

Skriv gärna ett sms eller mejl för att beställa.

Mer info under försäljning.

Vägbeskrivning: Från Simrishamn kommer du till Skillinge rondell, kör rakt fram på Hobyvägen, sväng sedan vänster till Tullgatan. Kör rakt fram, sväng vänster på Seymors väg där du ser skillinge busshållplats. Parkera där på parkeringsplatserna till vänster. Promenera 3 minuter till Timmermansgatan 48. Gå mittemot busshållplatsen till Stora nygatan och gå rakt fram tills du ser skylten Timmermansgatan 10-48. Där är nr 48 på vänster sida i korsningen, bakom häcken. Google maps: Timmermansgatan 48, Skillinge. Kom en kvart innan så vi kan börja i tid!

Vid frågor: Repanse, Ring 0414-30141 / Sms 0709-943669
Email: info@denhelandemanniskan.se

Anmälan: görs via Boka direkt genom att betala in kursavgiften med Qliro (delbetalning eller faktura är möjlig), kort,  eller swish på plats.

 Max 7 deltagare, så boka nu för att säkra din plats!

 
Lördag 12/8  2023   kl. 10-20.00   Pris: 999 .- inklusive ekologisk mat & fika.  (ord. pris 1999kr)

 

In English:
Sacred Sound Healing Journey with Crystal Bowls & Song
With Ishtur Eagle Heart & Repanse Lionheart Swansong Morningstar & Dorte Schweitz.
Saturday 5/8  2023 at 10-20:00
Place: Timmermansgatan 48, Skillinge
Sacred Soundhealing Journey with Crystalbowls,
Voice improvisation, Lightlanguage,
Sacred healing songs by Repanse. Guided meditation, breathwork, bodywork.

We warm up the body with soft movements and sounds, find deep relaxation. Meditating and connecting with mother earth, going through each chakra with the different vibrations of the crystal bowls. The sounds and vibrations of the crystal bowls together with guided meditation, voice improvisation and light language, create a healing space. Replenishes your energy and releases blockages and fears. The intonation of the voice and the vibrations of the Crystal Bowls, strengthen the energy in the body’s cells and contribute to strengthening your immune system, well-being, relaxation, life energy and joy.

Program:
At 10-12 One Heart Circle.
Create heart mandalas with flowers and intention with prayers. Sound healing with Ishtur & Repanse.
Circle division.

12-2pm Soup lunch & bread. Relaxation.

At 14-16.30
Movement with eurythmy and sound with Dorte. about 30 min

Heart Dance through the four Elements, to live music and Repanse songs. About 90 min

Body scan Relaxation yoga nidra approx. 30 min.

16.30-18 Dinner and prepare for fire ceremony.

At 18-20 Fire ceremony by the sea.

Storytelling song and music with Ishtur and Repanse.

Open sharing and co-creation for the participants with poetry, song, music, stories.

Final Sharing and closing of the sacred circle. About 30 min.

 

About Ishtur Eagleheart:

Ishtur Martin Andensson is a Shamanic intuitive healer, sacred sound musician and storyteller. Drum builder and maker of shamanic tools. He leads various ceremonies around the phases of the Moon, the four great festivals of the wheel of the year and heart circles.

 
About Dorte Schweitz:

Biodynamic masseur, has worked at the Vidarkliniken with Rhythmic massage. Vedic Art teacher. Eurythmist (a movement art that strengthens the body’s self-healing powers, spatial awareness, intuition, the interaction with movement, sound and the constellations of the zodiac). Has worked as a preschool teacher and personal assistant. Intuitive Healer & Awakened Spiritual Guide.

 

About Repanse Lionheart Swan Song Morningstar:

Intuitive Shamanic Healer, Yamura Reiki Priestess, Divine Channeler, Spiritual Guide and Soul Keeper,
Naturotherapist, Health Coach, Biodynamic Masseur, Storyteller, Singer, Musician, Songwriter,
Author, Artist, Instructor in Sacred Healing Circle Dance, First Aider for mental health.
Course leader in self-healing, self-awareness, personal and spiritual development, development of intuition,
creativity liberation, circle sharing, meditation, healing, voice work, movement, healing painting,
healing writing.

More information about social media, treatments and courses with Repanse:

Facebook page: Den Helande Människan (The Healing Human)

Facebook group: Den Helande Människan (The Healing Human)

Instagram: repanse333

Youtube: Repanse Lejonhjärta SACRED HEALING SONGS

Repanse Lionheart DEN HELANDE MÄNNISKAN

At the event, it is possible to buy products for sale:

Soap, body butter, candles, etc.

Fire-born books, a multi-authored book in which Repanse is a co-author.

Hair stick with crystals.

Chakra Balancing Crystal Jewelry.

Healing boards.

Please send an SMS or email to order.

More info during the sale, on the website www.denhelandemanniskan.se

Directions: From Simrishamn you come to the Skillinge roundabout, drive straight ahead on Hobyvägen, then turn left onto Tullgatan. Drive straight ahead, turn left on Seymors väg where you see the skillinge bus stop. Park there in the parking spaces on the left. Walk 3 minutes to Timmermansgatan 48. Go opposite the bus stop to Stora nygatan and walk straight ahead until you see the sign Timmermansgatan 10-48. There is No. 48 on the left side of the crossing, behind the hedge. Google maps: Timmermansgatan 48, Skillinge. Come a quarter of an hour early so we can start on time!

For questions: Repanse, Call 0414-30141 / SMS 0709-943669
Email: info@denhelandemanniskan.se

Enrollment: done via Boka directly by paying the course fee with Qliro (partial payment or invoice is possible), card, or Swish on the spot.

Maximum 7 participants, so book now to secure your place!

 
Saturday 5/8  2023   kl. 10-20.00     Price: 999 .- inclusive organic food & coffe.  (ord. price 1999kr)

Ishtur Eagelheart

Dorte Schweitz

Repanse Lionheart Swansong Morningstar