Sacred Soundhealing Journey with Crystalbowls & Song 2023

 
For English scroll down.

Helig Ljudhealing resa med Kristallskålar, Sång & Cacao ceremoni

med Repanse Lejonhjärta Svansång Morgonstjärna

Friday 18/8  2023 kl 14-17:00

Plats: Timmermansgatan 48, Skillinge

 

Helig Ljudhealing resa med kristallskålar,
Röstimprovisation, Lightlanguage,
Heliga helande sånger av Repanse. Guidad meditation,

delning, ekologiskt soppa & bröd. Sitt eller lägg dig ner, slappna av och ta emot de läkande ljudvibrationerna!

Vi börjar med cirkeldelande och sedan får du ligga eller sitta ner och slappna av på ett liggunderlag av eco ull, med en ullfilt och kudde, och ta emot de helande vibrationerna av ljudhealingen. Du blir varsamt ledd in i en guidad meditations resa. Med ljud av kristallskålar, röstimprovisation, shamantrumma och olika instrument. Vi  förbinder oss med moder jord, och med varje kristallskåls  helande ljudvibration för varje chakra kan du känna vibrationerna i kroppen och de olika chakranen (energicenter i kroppen). Kristallskålarnas ljud och vibrationer tillsammans med guidad meditation, röstimprovosation och lightlanguage, skapar ett helande utrymme. Fyller på din energi och frigör blockeringar och rädslor. Röstens tonande och Kristallskålarnas vibrationer, stärker energin i kroppens celler och bidrar till att stärka ditt immunförsvar, välbefinnande, avslappning, livsenergi och glädje. Vi avrundar med cirkeldelande av våra upplevelser. En vegetarisk och ekologisk soppa och bröd ingår. Glutenfritt och veganskt alternativ tillgängligt!
Vi kommer också att dricka en hjärtöppnande och värmande kakao med mandelmjölk för att starta Soundhealing resan.
Hjärtöppnande ört te finns också.

 

Om Repanse Lejonhjärta Svansång Morgonstjärna:

Repanse är en Intuitiv Helare, Gudomligt språkrör, Andlig vägledare, och Själavårdare, Naturterapeut, Hälsocoach, Biodynamisk massör, Storyteller, Sångare, Musiker, Låtskrivare, Bästsäljande Författare, Konstnär, Dansledare i Helig Helande dans, Första Hjälpare till psykisk hälsa. Kursledare i Heliga Helande cirklar, självläkande, självkännedom, personlig och andlig utveckling, intuitions utveckling, kreativitets befriande.

Mer information om sociala medier, behandlingar och kurser med Repanse:

Facebook sida: Den Helande Människan

Facebook grupp: Den Helande Människan

Instagram: repanse333

Youtube: Repanse Lejonhjärta SACRED HEALING SONGS

Repanse Lejonhjärta DEN HELANDE MÄNNISKAN

På eventet finns möljighet att köpa produkter till försäljning:

Tvål, Kropssmör, Stearinljus m.m.

Eldfödd böcker, en multiförfattarbok som Repanse är medförfattare i.

Hårpinne med kristaller.

Chakrabalanserande Kristallsmycken.

Healingtavlor.

Skriv gärna ett sms eller mejl för att beställa.

Mer info under försäljning.

Vägbeskrivning: Från Simrishamn kommer du till Skillinge rondell, kör rakt fram på Hobyvägen, sväng sedan vänster till Tullgatan. Kör rakt fram, sväng vänster på Seymors väg där du ser skillinge busshållplats. Parkera där på parkeringsplatserna till vänster. Promenera 3 minuter till Timmermansgatan 48. Gå mittemot busshållplatsen till Stora nygatan och gå rakt fram tills du ser skylten Timmermansgatan 10-48. Där är nr 48 på vänster sida i korsningen, bakom häcken. Google maps: Timmermansgatan 48, Skillinge. Kom en kvart innan så vi kan börja i tid!

Vid frågor: Repanse, Ring 0414-30141 / Sms 0709-943669
Email: info@denhelandemanniskan.se

Anmälan: görs via Boka direkt genom att betala in kursavgiften med Qliro (delbetalning eller faktura är möjlig), kort,  eller swish på plats.

 Max 8 deltagare, så boka nu för att säkra din plats!

Fredag 18/8 2023 kl 17-20:00    Pris: 555 .- inklusive ekologisk soppa, cacao dryck & ört te.

 

In English:
Sacred Sound Healing Journey with Crystal Bowls, Song & Cacao ceremony
Repanse Lionheart Swansong Morningstar
Friday 18/8  2023 at 17-20:00 
Place: Timmermansgatan 48, Skillinge
Sacred Soundhealing Journey with Crystalbowls,
Voice improvisation, Lightlanguage,
Sacred healing songs by Repanse. Guided meditation, breathwork, bodywork.

We start with circle sharing and then you get to lie or sit down and relax on an eco wool sleeping pad, with a wool blanket and pillow, and receive the healing vibrations of the sound healing. You are gently led into a guided meditation journey. With sounds of crystal bowls, voice improvisation, shaman drum and various instruments. We  connect with mother earth, and with each crystal bowl’s  healing sound vibration for each chakra, you can feel the vibrations in the body and the different chakras (energy centers in the body). The sounds and vibrations of the crystal bowls together with guided meditation, voice improvisation and light language, create a healing space. Replenishes your energy and releases blockages and fears. The intonation of the voice and the vibrations of the Crystal Bowls, strengthen the energy in the body’s cells and contribute to strengthening your immune system, well-being, relaxation, life energy and joy. We round off with circle sharing of our experiences.  A vegetarian and ecological soup and bread is included. Glutenfree and Vegan alternative availble!
We will also drink a heart opening and warming Cacao with almondmilk to start the Soundhealing Journey.
Heartopening herb tee available as well.

 
About Repanse:

Intuitive Healer, Divine Channeler, Spiritual Guide, and Soul Keeper, Naturotherapist, Health Coach, Biodynamic Massage Therapist, Storyteller, Singer, Musician, Songwriter, Best Selling Author, Artist, Sacred Healing Dance Dance Leader, Mental Health First Aider. Course leader in Sacred Healing Circles, self-healing, self-awareness, personal and spiritual development, development of intuition, liberation of creativity.

More information about social media, treatments and courses with Repanse:

Facebook page: Den Helande Människan (The Healing Human)

Facebook group: Den Helande Människan (The Healing Human)

Instagram: repanse333

Youtube: Repanse Lejonhjärta SACRED HEALING SONGS

Repanse Lionheart DEN HELANDE MÄNNISKAN

At the event, it is possible to buy products for sale:

Soap, body butter, candles, etc.

Fire-born books, a multi-authored book in which Repanse is a co-author.

Hair stick with crystals.

Chakra Balancing Crystal Jewelry.

Healing boards.

Please send an SMS or email to order.

More info during the sale, on the website www.denhelandemanniskan.se

Directions: From Simrishamn you come to the Skillinge roundabout, drive straight ahead on Hobyvägen, then turn left onto Tullgatan. Drive straight ahead, turn left on Seymors väg where you see the Skillinge bus stop. Park there in the parking spaces on the left. Walk 3 minutes to Timmermansgatan 48. Go opposite the bus stop to Stora Nygatan and walk straight ahead until you see the sign Timmermansgatan 10-48. There is No. 48 on the left side of the crossing, behind the hedge. Google maps: Timmermansgatan 48, Skillinge. Come a quarter of an hour early so we can start on time!

For questions: Repanse, Call 0414-30141 / SMS 0709-943669
Email: info@denhelandemanniskan.se

Enrollment: done via Boka directly by paying the course fee with Qliro (partial payment or invoice is possible), card, or Swish on the spot.

Maximum 8 participants, so book now to secure your place!

Friday 18/8  2023 kl 14-17:00    Price: 555 .- inclusive soup, herb tee & cacao drin

Repanse Lionheart Swansong Morningstar